سعید مومنی

بهترین راه به دست آوردن اعتماد به نفس، انجام کارهایی است که از آنها می ترسیم