سعید مومنی

چگونه مدیریت زمان داشته باشیم ؟

مهمتزین داشته ی ما زمان ماست اغلب افراد از زمانشون استفاده نمیکنند و دائم غر میزنند که ما هیچ امکاناتی نداریم