سعید مومنی

اکثرا می سوزند و می سازند، اما بعضی دیگر تلاش می کنند و تغییر می دهند