سعید مومنی

شما نمی توانید کتابی را باز کنید و از آن چیزی یاد نگیرید