سعید مومنی

من به شانس اعتقاد دارم! چون هر وقت بیشتر تلاش می کنم، بیشتر شانس می آورم