سعید مومنی

بعضی وقتها با شکست در یک نبرد، راهی برای بردن نهایی جنگ پیدا می کنی